Voorwaarden, ze horen erbij. Als je me kent; niet echt de taal waarin ik graag spreek en schrijf. Maar zo weet je wat je van mij mag verwachten en wat ik van jou verwacht. Staat er iets waar je echt bezwaar tegen hebt? Ik ben altijd in voor een gesprek over een oplossing, volgens de werkwijze van sociocratie 3.0 .

 


Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin van het woord,
  uitgevoerd door Zaak van Interactie. Dat geldt ook voor tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen
  uitgevoerd door Zaak van Interactie namens de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Zaak van Interactie.
 3. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één rechtspersoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
  bedragen die voor de opdracht aan Zaak van Interactie verschuldigd zijn.
 4. Offertes zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven en planning kunnen wijzigen als de opdracht verandert of inkoop
  van materialen duurder zijn geworden.
 5. De opdrachtgever dient opdrachten schriftelijk te bevestigen. Indien dat niet gebeurt, maar hij/ zij er wel mee instemt
  dat opdrachtnemer aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de uitgebrachte offerte als
  bindende overeenkomst.
 6. Op de betrekkingen tussen opdrachtgever en Zaak van Interactie is het Nederlandse recht van toepassing.
  De opdracht
 7. Zaak van Interactie stelt de inhoud van de opdracht op schrift, naar aanleiding van het intakegesprek.
 8. Zaak van Interactie spant zich de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de
  opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een bruikbaar resultaat. In dat kader houdt
  opdrachtnemer opdrachtgever naar afspraak op de hoogte van voortgang van de werkzaamheden.
 9. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële
  informatie, documenten, gegevens en ondersteuning van medewerkers van de eigen organisatie die Zaak van
  Interactie nodig heeft.
 10. Beide partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
  overeenkomst van elkaar hebben gekregen.
 11. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 behoudt Zaak van Interactie zich alle industriële- en intellectuele
  eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht of reeds eerder door of vanwege Zaak van Interactie
  zijn ontwikkeld.
 12. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een
  bewaarplicht voor documenten, gegevens of anderszins.
  Overige voorwaarden
 13. Zaak van Interactie is niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of
  anderszins die door een externe partij is veroorzaakt tijdens uitvoering van de opdracht.
 14. Facturen dienen binnen 21 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn
  is betaald, is een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 15. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
  daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te
  late betalingen, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.